www.228333.com

清暇 清暇的意义 是什么意义什么的近义词的反义

更新时间:2019-07-24    

  断根清晰清晰洁净清理清洗清爽清单清晨清风清水纯洁看清大学清冷清亮清新洪亮清喷鼻清朝无暇清清清明看不清秀气清清晰楚明清清淡认清洁白冷僻清理说不清清热平静血清一览无余闲暇清扫清晰度清查数不清清空清泉分清清丽清一色清凉付清还清查清清高清茶大清安逸清幽了债清雅清澈风清满清清仓清点清心清实寺朝晨清明节不清洁净出产清实神清贫寒清汤目不暇接清癯清正明朗清蒸蛋清上清李清照好整以暇清音扫清三清结清清唱不暇清醇清道夫清零朱自清目不暇接山清水秀清甜清明上河图眉清目秀清退华清贫苦清剿清冽玉清清运清辉清源清平凄清清和清酒

  平静安闲。亦指安逸之时。 元 乔吉 《两世姻缘》第一折:“解元,趁此清暇,好歹多饮几杯咱。” 明 刘若笨 《酌中志·大内规制纪略》:“四海昇平,翠幄雍容探六籍;万几清暇,瑶编拆阅惜三餘。” 清 姚鼐 《偕一青仲郛应宿登城北小山至夜做》诗:“情集交悲欢,生得几清暇。”/p

  汉语辞书为您供给清暇,清暇的意义,清暇是什么意义,清暇什么意义,清暇的近义词,清暇的反义词,清暇的拼音,清暇的注释,清暇的同义词

  全国牵扯不清六根弊绝风清不染纤尘冰清玉润者迷,傍不雅者清耳根风清月皎高节清风海晏河清河清海晏黄河水清激浊扬清焦土政策空室清野泾浊渭清两袖清风眉清目秀明月清风傍不雅者清目不暇接清心寡欲清规清汤寡水清风明月清尘浊水日不暇给山清水秀日无暇晷水清无鱼水木跳到黄河洗不清天朗气清席不暇暖扬清激浊一清如水一清二白源洁目不暇接清风明月自顾不暇混淆是非政简刑清浊泾清渭自命清高泾清渭浊冷冷僻清平静无为清水衙门神清气爽食不暇饱一览无余玉洁冰清难断家务事安逸自由清一色跳进黄河洗不清跳正在黄河洗不清清仓查库清洁白白清清晰楚不清不清不白迷糊不清完全不清清正清廉清清新爽清平静静清道夫清茶淡饭才高气清独清独醒急不暇择清风两袖清风峻节能断家务事无为清音幽韵清宫除道清爽飘逸清夜抚心宿弊一清熬清守谈傍不雅者清冰清水冷冰清玉粹雏凤清声炊鲜漉清戴清履浊杜弊清源河清海竭河清海宴河清人寿河清三日河清云庆黄尘清水饥不暇食激扬清浊

  平静安闲。亦指安逸之时。 元 乔吉 《两世姻缘》第一折:“解元,趁此清暇,好歹多饮几杯咱。” 明 刘若笨 《酌中志·大内规制纪略》:“四海昇平,翠幄雍容探六籍;万几清暇,瑶编拆阅惜三餘。” 清 姚鼐 《偕一青仲郛应宿登城北小山至夜做》诗:“情集交悲欢,生得几清暇。”/p>